fbpx

Všeobecné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

I. ZÁKLADNÉ OPATRENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“ alebo „podmienky“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z kúpnej zmluvy (ďalej aj „zmluva“) uzatvorenej prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adresealux-nabytek.cz (ďalej aj „e-shop“), na ktorej jednej strane stojí:

ALUX Group a.s., IČO 11835656, DIČ CZ11835656

sídlo Znojemská 1612, 691 23 Pohořelice

zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne pod sp.zn. B 8604

E-mail: info@alux-nabytek.cz

Webová adresa: www.alux-nabytek.cz

predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty

ako predajca

(ďalej aj ako „predávajúci“)

a na druhej strane stojí zákazník ako kupujúci (ďalej aj „kupujúci“),

uzavretím kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu vec a umožniť mu nadobudnúť k nej vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje vec prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s obsahom týchto VOP.

Ak sa v týchto VOP hovorí o spotrebiteľovi, spotrebiteľom sa rozumie každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak koná.

II. PREDZMLUVNÉ INFORMÁCIE

Predávajúci týmto informuje, že:

náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v prípade internetového a telefonického pripojenia podľa podmienok operátora kupujúceho), predávajúci neúčtuje žiadne ďalšie poplatky;

vyžaduje zaplatenie kúpnej ceny pred prevzatím tovaru kupujúcim;

ceny tovaru v e-shope sú uvedené vrátane príslušnej sadzby dane z pridanej hodnoty, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom;

predávajúci informuje kupujúceho o práve kupujúceho odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy v čl. IX týchto obchodných podmienok, pričom kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ však nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je tovar upravený podľa želania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu;

v prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru a v prípade zmluvy uzavretej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku náklady na vrátenie tovaru, ak ho vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnými poštovými prostriedkami;

informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú uvedené v týchto podmienkach, kde je tento proces opísaný;

uzatvorená kúpna zmluva bude uložená v elektronickom archíve predávajúceho a predávajúci k nej bude mať prístup len prostredníctvom predávajúceho.

III. INFORMÁCIE O TOVARE A CENÁCH

Predávajúci predáva tovar prostredníctvom e-shopu, a to:

nábytok vyrobený podľa návrhu a špecifikácií predávajúceho (ďalej aj ako „skladový tovar“) a

Nábytok vyrobený podľa špecifických požiadaviek Kupujúceho (ďalej aj ako „tovar na mieru“), pričom Kupujúci oznámi špecifické požiadavky Predávajúcemu prostredníctvom časti e-shopu, ktorá umožňuje konfiguráciu tovaru (ďalej aj ako „konfigurátor“) (akciový tovar a tovar na mieru sú spoločne označované ako „tovar“).

Informácie o akciovom tovare, vrátane kúpnej ceny akciového tovaru a jeho hlavných vlastností, sú uvedené v obchodnej ponuke jednotlivých akciových tovarov v e-shope.

Informácie o tovare na mieru vrátane kúpnej ceny tovaru na mieru a jeho hlavných vlastností sú uvedené v konfigurátore, ktorý sa líši podľa možností a špecifických požiadaviek kupujúceho.

Kúpne ceny sú uvedené v českých korunách vrátane dane z pridanej hodnoty. Kúpne ceny tovaru sú konečné a nebudú navýšené o žiadne ďalšie poplatky okrem nákladov na dopravu a manipuláciu.

Akékoľvek zľavy z kúpnej ceny nie je možné kombinovať, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

Náklady na doručenie sa pripočítavajú k nákupnej cene v rámci procesu vyplňovania údajov potrebných pre objednávku v časti e-shopu s názvom „košík“.

V prípade rozporu medzi cenou uvedenou v prezentácii tovaru v e-shope alebo v konfigurátore a cenou uvedenou v časti e-shopu s názvom „košík“ platí cena uvedená v časti e-shopu s názvom „košík“.

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci zadá objednávku:

skladového tovaru prostredníctvom e-shopu výberom tovaru, o ktorý má záujem, a počtu položiek v prezentácii e-shopu;

tovar na mieru výberom parametrov a špecifikácií tovaru na mieru v konfigurátore a výberom počtu kusov;

a v časti e-shopu nazvanej „košík“ kupujúci uvedie svoje identifikačné údaje, zvolí spôsob platby a potvrdí, že sa oboznámil s týmito VOP a zásadami spracovania osobných údajov. Objednávka sa dokončí kliknutím na tlačidlo s označením „odoslať objednávku“.

Kupujúci je povinný uviesť úplné a správne identifikačné údaje, e-mailovú adresu, adresu bydliska a prípadne adresu na doručenie, ak sa líši od adresy bydliska.

Odoslaním objednávky vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky na e-mailovú adresu, ktorú mu kupujúci poskytol. K potvrdeniu objednávky je priložená faktúra.

Pred odoslaním objednávky, t. j. pred uzavretím kúpnej zmluvy môže kupujúci skontrolovať a zmeniť údaje uvedené v objednávke. Kupujúci je povinný poskytnúť správne a pravdivé informácie.

V prípade zjavnej chyby na strane predávajúceho pri uvádzaní ceny tovaru v internetovom obchode alebo počas procesu objednávania nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto zjavne chybnú cenu, hoci kúpna zmluva nadobudla účinnosť. V takom prípade je predávajúci oprávnený odstúpiť od uzavretej zmluvy. V takom prípade predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho o chybe a zašle mu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v takomto prípade uzatvára potvrdením prijatia zo strany kupujúceho na e-mailovú adresu predávajúceho.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY A DODÁVKA TOVARU

Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním a balením tovaru podľa kúpnej zmluvy môže zaplatiť kupujúci:

bezhotovostne kreditnou kartou;

bankovým prevodom.

Pri platbe kartou prostredníctvom platobnej brány sa kupujúci riadi pokynmi príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

Tovar bude dodaný až po zaplatení celej kúpnej ceny.

Tovar bude doručený osobným odberom na adresu Znojemská 1612, 691 23 Pohořelice.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní od doručenia výzvy na prevzatie tovaru tovar osobne prevziať, tovar si riadne prezrieť, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balení a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný riadne doručenú nepoškodenú zásielku tovaru od dopravcu prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balení a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť samotnému dopravcovi. Ak však zásielka vykazuje známky zjavného poškodenia alebo iného porušenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnené vniknutie do zásielky, kupujúci je povinný odmietnuť zásielku prevziať. Ak tak neurobí, nie je oprávnený namietať poškodenie výrobku počas prepravy a predpokladá sa, že zásielka bola kupujúcemu doručená nepoškodená. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka splnila všetky vyššie uvedené podmienky a požiadavky a že na prípadné neskoršie reklamácie poškodenia obalu zásielky sa nebude prihliadať.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je povinný prevziať od dopravcu riadne doručenú nepoškodenú zásielku tovaru. Ak však zásielka zaslaná dopravcom vykazuje známky zjavného poškodenia, kupujúci je povinný odmietnuť prevzatie zásielky a vrátiť ju dopravcovi. Poškodenie tovaru počas prepravy, ktoré nebolo zjavné pred otvorením zásielky, je kupujúci povinný reklamovať bez zbytočného odkladu, aby mohol predávajúci bezodkladne uplatniť nárok z chybnej prepravy tovaru voči dopravcovi. Ak kupujúci bezodkladne neoznámi predávajúcemu poškodenie tovaru, predpokladá sa, že tovar bol pri prevzatí kupujúcim nepoškodený.

Predávajúci informuje kupujúceho o predpokladanom termíne dodania pri objednávke tovaru, pričom tieto termíny nie sú záväzné a môžu sa meniť, najmä v prípade tovaru na mieru, v závislosti od dostupnosti materiálov, ktoré si kupujúci vybral na použitie v konfigurátore.

Náklady na dodanie tovaru, t. j. poštovné a balné sa pripočítava k cene tovaru a platí sa spolu s cenou tovaru.

Tovar sa považuje za dodaný v okamihu, keď ho kupujúci môže prevziať na adrese dodania alebo na adrese osobného odberu v závislosti od zvoleného spôsobu doručenia.

V prípade, že kupujúci nezaplatí kúpnu cenu riadne a včas, je predávajúci oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy.

V prípade, že objednaný akciový tovar nie je možné dodať v lehote dodania, predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o tejto skutočnosti spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania alebo ponúkne iný výrobok porovnateľný s pôvodným. Ak kupujúci nesúhlasí s neskorším termínom dodania alebo s dodaním porovnateľného výrobku, predávajúci a kupujúci majú právo odstúpiť od zmluvy.

V prípade, že objednaný tovar na mieru nie je možné dodať v lehote dodania, predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania. Predávajúci je oprávnený takto opakovane predĺžiť termín dodania, najmä ak plneniu povinnosti predávajúceho bráni vyššia moc.

VI. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Predávajúci je povinný odovzdať tovar v stave bez vád. Tovar je bez vád, ak je dodaný kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a vyhotovení, bez akýchkoľvek právnych vád a ak je vhodný na účel, na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa. Ak kupujúci vymení osobitné vlastnosti tovaru a predávajúci ich výslovne akceptuje, tovar je bez vád, ak má aj vymenené vlastnosti.

Predávajúci upozorňuje, že zmenu farby tovaru nemožno považovať za vadu, ak je tovar vystavený poveternostným podmienkam, najmä priamemu slnečnému žiareniu.

Ak kupujúci uzavrie kúpnu zmluvu ako spotrebiteľ a vada tovaru sa prejaví v priebehu prvých 6 mesiacov od dodania, tovar sa považuje za vadný už pri prevzatí. Tovar je možné reklamovať do 24 mesiacov od dodania.

Predávajúci neposkytuje žiadnu dodatočnú záruku za vady, ktorá by akýmkoľvek spôsobom rozširovala jeho zodpovednosť za vady tovaru nad rámec zákona.

Vada, ktorá zakladá zodpovednosť za vady, sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ak by kupujúci zmluvu neuzavrel, ak by pri uzatváraní zmluvy vadu predvídal, inak ide o vadu, ktorá nie je podstatným porušením zmluvy.

Ak je chyba podstatným porušením zmluvy, kupujúci má právo:

odstrániť vadu dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru,

odstrániť vadu opravou tovaru,

primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo

odstúpenie od zmluvy.

Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, kupujúci má právo na:

odstrániť vadu opravou tovaru,

primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Kupujúci má právo na odstránenie vady opravou tovaru, primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez ohľadu na povahu vady, ak tovar nemožno riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol zistiť pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti. Ak kupujúci neoznámil vadu včas, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Práva z vadného plnenia kupujúcemu neprislúchajú, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil, a to najmä týmito spôsobmi:

výrobok bol nainštalovaný alebo používaný v rozpore s návodom na použitie alebo návodom na obsluhu, alebo ak sa preukáže, že porucha alebo poškodenie boli spôsobené nesprávnym používaním,

výrobok je mechanicky poškodený (napr. v prípade neoprávneného zásahu do výrobku),

závada bola spôsobená neodbornou alebo neopatrnou manipuláciou alebo používaním výrobku na iný účel, ako je jeho obvyklé alebo výrobcom určené použitie.

Kupujúci nemá nárok na práva z chybného plnenia v týchto prípadoch:

pre výrobok predávaný za nižšiu cenu, vada, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena,

ak kupujúcim reklamovaná vada má povahu opotrebenia spôsobeného bežným používaním výrobku.

VIII. SŤAŽNOSTI

Kupujúci má vždy právo uplatniť reklamáciu a predávajúci sa bude zaoberať každou prijatou reklamáciou.

Kupujúci je povinný uplatniť práva z vadného plnenia (t. j. reklamovať tovar) bez zbytočného odkladu po zistení vady tovaru.

Nárok sa musí uplatniť bez zbytočného odkladu a musí byť podaný:

osobne v sídle predávajúceho,

písomne listom zaslaným na adresu Blučina 627, PSČ 664 56, alebo

písomne v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu …………………………… .

Predávajúci uprednostňuje reklamáciu prostredníctvom e-mailu.

Aby mohla byť sťažnosť spracovaná, musí obsahovať:

dátum podania žiadosti,

identifikácia kupujúceho a kúpnej zmluvy (meno, priezvisko a korešpondenčná adresa, číslo zmluvy, ak je k dispozícii, alebo číslo prijatej faktúry),

informácie o vadách tovaru, ktoré kupujúci vidí, t. j. opis problému, ktorý musí byť dostatočne podrobný, aby predávajúci mohol závadu skontrolovať,

aký spôsob riešenia reklamácie kupujúci uprednostňuje,

všetky ostatné skutočnosti, ktoré kupujúci považuje za podstatné pre vybavenie pohľadávky.

Kupujúcemu odporúčame, aby spolu s reklamáciou predložil predávajúcemu fotografie, z ktorých bude zrejmé, ako sa prejavuje kupujúcim reklamovaná vada tovaru, ak je možné vadu tovaru alebo jej prejavy vizuálne zachytiť.

Ak to povaha reklamovaného tovaru umožňuje, kupujúci je povinný odovzdať reklamovaný tovar predávajúcemu na jeho žiadosť spolu s reklamáciou alebo bez zbytočného odkladu po výzve predávajúceho.

Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci zvolil.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu čo najskôr od jej doručenia, v prípade kupujúceho – spotrebiteľa najneskôr do 30 dní od jej doručenia. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť v tejto lehote, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a dohodnúť s ním inú lehotu na vybavenie reklamácie.

Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu riadnu súčinnosť pri vybavovaní reklamácie. Musí najmä riadne opísať vadu, ktorú na tovare vidí, umožniť testovanie a overenie vady atď.

Kupujúci-spotrebiteľ má nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením reklamácie, pričom týmito nákladmi sa rozumejú najnižšie možné náklady. Týka sa to najmä poštovného za zaslanie reklamovaného tovaru. Kupujúci-spotrebiteľ musí požiadať o náhradu týchto nákladov bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca po uplynutí lehoty na uplatnenie práv z vadného plnenia.

Predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho o vybavení reklamácie a v prípade potreby ho vyzve na prevzatie tovaru.

IX. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v zmysle čl. § 1837 zákona. č. 89/2012 Z. z. z kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru upraveného podľa želania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, t. j. najmä tovar na mieru.

Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, musí kupujúci zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy v lehote na odstúpenie od zmluvy.

Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytnutý predávajúcim, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na e-mailovú adresu predávajúceho alebo na adresu na doručovanie uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí kupujúcemu prijatie formulára.

Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť tovar predávajúcemu do 14 dní odo dňa, keď mu predávajúci potvrdil prijatie odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar nemožno vzhľadom na jeho povahu vrátiť obvyklou poštovou cestou.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od kupujúceho prijal rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti prijaté finančné prostriedky kupujúcemu iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, predávajúci uhradí kupujúcemu náklady na doručenie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia.

Náklady na dodanie tovaru nemožno kupujúcemu vrátiť, ak si kupujúci objednal dodanie tovaru od tretej strany a ak predávajúci vykoná dodanie tovaru na základe samostatne uzavretej zmluvy, ktorá nie je súčasťou zmluvy o predaji tovaru.

Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoškodený, nenosený a neznečistený a podľa možnosti v pôvodnom obale.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru ukončil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci je povinný bezodkladne informovať kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na doručenie prijaté od kupujúceho na základe zmluvy do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to rovnakým spôsobom alebo spôsobom určeným kupujúcim.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ustanovenia týchto podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne a dodatočné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ak ich predávajúci výslovne akceptuje pred uzavretím kúpnej zmluvy. Akceptácia musí znamenať, že dochádza k úplnému prijatiu odchylných opatrení.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 lit. (e) Občianskeho zákonníka.

Zmluvné strany si môžu vzájomne doručovať všetku písomnú korešpondenciu elektronickou poštou – e-mailom.

Všetky práva k webovej stránke predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu vrátane rozvrhnutia stránky, fotografií, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a iného obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časti bez súhlasu predávajúceho.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vyplývajúce zo zásahov tretích strán do internetového obchodu alebo jeho používania v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri používaní internetového obchodu používať žiadne postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať do softvéru alebo iných súčastí internetového obchodu alebo ich neoprávnene používať a používať internetový obchod alebo jeho časti alebo softvér spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho účelom alebo určením.

Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok.

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy je priložený k Podmienkam.

Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnych zmlúv je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim v rámci kúpnej zmluvy možno použiť platformu na riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.czjekontaktné miesto podľa nariadenia (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa vo vymedzenom rozsahu.“

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1.7.2020

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Tento formulár vyplňte a odošlite len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy.

Formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a naskenovaný poslať na nižšie uvedenú e-mailovú adresu. Formulár je možné doručiť aj prostredníctvom poštového doručovateľa alebo po predchádzajúcej dohode osobne. Musí však byť doručená najneskôr v lehote na odstúpenie od zmluvy.

Adresa
………………………, ID …………………….., DPH ……………………………..

Sídlo na adrese …………………………………..

zapísaná v obchodnom registri na adrese ………………………………………….

E-mail: ……………………………………….

Webová adresa: ………………………………………………

(ďalej aj ako „predávajúci“)

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o kúpe tohto tovaru:

Dátum objednávky …………………

Dátum prijatia …………………..

Číslo objednávky alebo faktúry: ………………………….

Finančné prostriedky predstavujúce zaplatenú kúpnu cenu sa vrátia na adresu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(vyplňte preferovaný spôsob úhrady. V prípade, že si želáte vrátiť finančné prostriedky bankovým prevodom, uveďte čitateľne číslo účtu)

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

E-mail:

Telefón:

Na stránke …………………… na …………………………………..

(podpis)
______________________________________